บทความวิชาการ

The Bangkok Splint VS Michigan Splint

 The Bangkok Splint

The Bangkok Splint

Comparision The BKK Splint Michigan Splint
Designer Jaw Orthopedist Prosthodontist
Principle Orthopedic principle, constructed in “Nonclicking joint position” Dental principle

constructed in “CO or “Clicking joint position”

Location Lower Jaw Upper jaw
Size Much Smaller, use less material 30-40% Larger, use more material
Laboratory procedure No Waxing

No Flasking

No curing, use 55 degree Celsius and 2.6 BAR in pressure pot 20 mins.

Process in Fixator

No VD Changes

Need Waxing

Need Flasking

Need curing 100 degree Celsius 30 mins.

Process in Semiadjustable Articulator

VD Changes

Patient’s cooperation Good, and comfortable to wear. Poor, use fitness of the appliance. Patients wear it for 3 days and throw it away due to pain. It is the waste of money and time
Patient’s Comfort Good, larger tongue room Poor, tongue room become smaller
Stability Much better. Use retention clasp e.g. triangle and single arm clasps, in addition use gravity to help sitting of the appliance Poor. No retention clasps, must over extend the acrylic over the tooth ‘s equator and squeeze the teeth causing pain
Effectivities Much better. Obtain the result within 48 hrs. after insertion. In total 6 months of Tx is required Poor, use fitness of the appliance. Patients wear it for 3 days and throw it away due to pain.
ศูนย์ทัันตกรรมจัดฟันและข้อต่อขากรรไกร

แก้ไขปัญหาการสบฟัน เสียงคลิ๊กเวลาอ้าหรือหุบปาก ทำฟันจัดฟันโดยอาจารย์หมอผู้ที่มีความเชี่ยวชาญจากเยอรมันนี

Comments are closed.

0 %