The Great Moment

You are the best thing I've done with my life

The Journey

Wherever you go, my love is with you.

บางกอก สปลิ้นท์ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการรักษาความผิดปกติ SOS Study Club

บางกอก สปลิ้นท์ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการรักษาความผิดปกติ ของข้อต่อขากรรไกร และอาการปวดศีรษะแบบไมเกรน

The Bangkok Splintบางกอก สปลิ้นท์ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการรักษาความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกร และอาการปวดศีรษะแบบไมเกรน ใช้วางอยู่บนฟันล่าง จึงเรียกกันว่า สปลิ้นท์ ฟันล่างสปลิ้นท์ แปลเป็นภาษาไทยว่าเบาะรองฟันซึ่งไม่ค่อยจะตรงตามความหมายที่แท้จริงนัก สปลิ้นท์ มีหลายชนิด แต่ บางกอกสปลิ้นท์เพียงตัวเดียวเท่านั้นที่ใช้หลักการทางออโธเปดิกส์ ...
เสียง Clicking มาจากไหน ตอบจดหมาย

เสียง Clicking มาจากไหน ?

ตอบคำถาม เกี่ยวกับท่านที่มี ความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกรแล้ว (TMD) ถาม: เสียง Clicking มาจากไหน ? ตอบ: เสียง Clicking มาจากการสบฟันที่ผิดปกติ (Malocclusion) ถาม: ...
การรักษา ออโธเปดิกส์ (Jaw Orthopedics)ไม่ใช่ ทันตกรรม ตอบจดหมาย

การการรักษา ออโธเปดิกส์ (Jaw Orthopedics)ไม่ใช่ ทันตกรรม

J.A.   Fri, Oct 22, 6:58 PM (22 hours ago) เรียนคุณหมอชวาลที่เคารพ ดิฉันมีปัญหาข้อต่อขากรรไกรมาสองปีกว่าแล้ว เริ่มเป็นด้วยอาการอ้าปากแล้วมีเสียงดังคลิ๊ก ยังไม่ปวด สอบถามทันตแพทย์คลีนิคที่รักษาประจำ ท่านแนะนำให้ไปพบทันตแพทย์เฉพาะทางและกรุณาทำใบส่งตัวไปพบอาจารย์หมอส. ...